Per què he de compensar les emissions de CO2 generades per la meva empresa o els serveis i productes que ofereixo?

Treballar per assolir la neutralitat climàtica és l’única via que garanteix que una organització integra la gestió del carboni en la seva política de responsabilitat social.

Com sé que la meva compensació és efectiva?

Els crèdits de carboni adquirits amb Clean CO2 són reals, mesurables, addicionals i permanents. Aixó vol dir que són d’alta qualitat i presenten una àmplia diversitat de solucions tecnològiques; han estat verificats per una entitat operacional específica, certificats segons els estàndards de més prestigi del mercat de carboni (Verified Carbon Standard, Gold Standard o Mecanisme de Desenvolupament Net) i segueixen metodologies de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic.

Com és aquesta implicació en les comunitats locals on es desenvolupen els projectes?

Els projectes de compensació que ofereix Clean CO2 aporten beneficis addicionals a les comunitats: creació d’oportunitats d’ocupació, implantació de programes educatius i de salut, iniciatives de protecció del territori natural… D’aquesta manera es reforcen alhora les polítiques de responsabilitat social i de màrqueting de l’organització.

Què són els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni?

Es fomenta una societat baixa en carboni que contribueix al desenvolupament sostenible de paísos no industrialitzats que, sense la compensació, continuarien consumint combustibles fòssils com a primera font energètica.

Millor compensar o estalviar?

Clean CO2 permet a la vostra empresa esdevenir neutra en emissions en el moment del càlcul i compensació de la seva petjada de carboni, una via més immediata (per bé que complementària) que la implantació de mesures d’estalvi energètic.